TUTAJ MOŻESZ CZYTAĆ, ALE POTRZEBUJESZ DRUGIEGO, ŻYWEGO CZŁOWIEKA ..........WIELU PRZED TOBĄ POSZŁO TĄ DROGĄ I WYGRAŁO..........SPRÓBUJ
   
 
  Przemoc

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

dokument w formacie MS PowerPoint *.ppt


Gdzie szukać pomocy? Do kogo się zwrócić?


Urząd Miejski w Mielcu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Adres: ul. Żeromskiego 23
tel.: 017 788 85 74, 017 788 85 75, 017 788 85 71


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przygotowuje i realizuje zadania dotyczące profilaktyki, pracy terapeutycznej, działa na rzecz trzeźwości wśród społeczeństwa. Konstruuje coroczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadzoruje jego realizację. Koordynuje prace interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W wydziale zatrudniony jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim:
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500

 • Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym:
 • Porady darmowe
 • Adres: ul. Chopina 8
Telefon zaufania
017 583 40 00
 • pomoc pedagogiczna - poniedziałek godz. 15.00 - 17.00
 • problematyka alkoholowa - wtorek godz. 16.00 - 18.00 i piątek godz. 18.00 - 20.00
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - poniedziałek godz. 16.00 - 18.00 i czwartek godz. 16.00 - 18.00
 • poradnictwo i pomoc prawna - wtorek godz. 18.00 - 20.00 i czwartek godz. 18.00 - 20.00
 • pomoc psychologiczna - poniedziałek godz. 16.00 - 20.00 i środa godz. 15.00 - 18.00
 • poradnictwo dla rodziców w sprawach dotyczących problemów młodzieży - na bieżąco w ramach wszystkich powyższych dyżurów


 • telefon czynny w godzinach dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym. Telefon zaufania umożliwia uzyskanie anonimowej informacji nt. sposobów udzielania pomocy w rozwiąązywaniu problemów alkoholowych lub przeciwdziałania przemocy.
 •  
 • Grupa AL ANON "Odnowa"
  Grupy Al Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Jedynym motywem działania Al Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Zmiana nastawienia rodziny i przyjaciół alkoholika może przyczynić się do jego wyleczenia. spotkania: każdy czwartek godz. 18.00 - sala nr 7
 • Grupa AA "Nadzieja"
  Mityngi:
  - każdy wtorek godz. 18.00 - sala nr 7
  - każdy piątek godz. 18.00 - sala nr 7
 • Grupa AA "Opoka"
  Miejsce: Katolicki Ośrodek Kultury - ul. Pisarka 16 os. Lotników
  Mityngi: każdy czwartek godz. 18.00 - sala nr 3 - parterGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkami Gminnej Komisji są specjaliści z zakresu: medycyny, terapii uzależnienia, pedagogiki, profilaktyki oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, ruchu Anonimowych Alkoholików, Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu, policji. Komisja m.in. prowadzi działania kontrolne w zakresie prawidłowości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Decyzję o obowiązku poddania się leczeniu podejmuje sąd rejonowy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora. Pismo do Gminnej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesyłać pod podany adres. Szczegółowe informacje na temat działania Komisji można uzyskać: w poniedziałki godz. 13.00 - 15.00 w Urzędzie Miejskim - pokój nr 24, 25.

adres: ul. Żeromskiego 23 pok. 24
25
tel.: (+48) 017 788 85 74, (+48) 017 788 85 75
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Diagnoza i terapia osób uzależnionych od alkoholu. Terapia osób uzależnionych od innych środków psychoaktywnych. Pomoc terapeutyczna i psychologiczna dla członków rodzin osób uzależnionych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Profilaktyka i promocja zdrowia.

adres: ul. Żeromskiego 22
tel.: (+48) 017 586 22 60

Godziny pracy ośrodka:
od poniedziałku do piątku godz. 9.00 - 19.00
Poradnia Specjalistyczna "Arka"
Porady darmowe

Zatrudnia specjalistów: prawnik świecki, prawnik ksiądz, psycholog, duszpasterz, doradca ds. rodziny, doradca ds. wychowania, doradca ds. uzależnień alkoholowych, doradca ds. sekt, lekarz, logopeda.

adres: ul. ks. Arczewskiego 5a
tel.: (+48) 017 773 08 09

Godziny pracy poradni:
poniedziałek, czwartek, piątek godz. 17.00 - 19.00, wtorki i środy godz. 17.00 - 20.00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia oferuje wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom głównie w ustalaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz w ich redukowaniu i usuwaniu.

adres: ul. Wyspiańskiego 6
tel.: (+48) 017 788 49 78

Godziny pracy poradni:
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 - 16.00
piątek godz. 7.00 - 15.00

kierownik:
dr Józef Lewczuk
Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"

Celem stowarzyszenia jest promowanie postaw społecznych wpływających na zachowanie zdrowia i życia w trzeźwości osób dorosłych. Stowarzyszenie realizuje wiele programów profilaktycznych, informacyjnych i psychoedukacyjnych, m.in. dla młodzieży i grup podwyższonego ryzyka.

adres: ul. Chopina 8 - I piętro
tel.: (+48) 017 583 40 00 (w godzinach dyżurów)

Dyżury członków zarządu stowarzyszenia: każda środa godz. 18.00 - 20.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają pomocy społecznej rodzinom i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przygotowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

adres: ul. Łukasiewicza 1c
tel.: (+48) 017 583 77 18, (+48) 017 583 77 19, (+48) 017 583 55 56
tel./fax: (+48) 017 583 55 56

 • MOPS Rejon 1
  (osiedla: Kościuszki, Kilińskiego, Wojsław i Rzochów)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel./fax: 017 583 55 56, 017 583 77 18, 017 583 77 19
 • MOPS Rejon 2
  (osiedla: Niepodległości, Cyranka, Kazimierza Wielkiego i Żeromskiego)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel.: 017 583 55 56, 017 583 77 18, 017 583 77 19
 • MOPS Rejon 3
  (osiedla: Kopernika, Kusocińskiego, Żeromskiego i Wolności)
  ul. Biernackiego 4a
  tel.: 017 583 15 90
 • MOPS Rejon 4
  (osiedla: Dziubków, Szafera i Smoczka)
  ul. Botaniczna 6
  tel.: 017 788 95 35
 • MOPS Rejon 5
  (osiedla: Lotników i Borek)
  ul. Kocjana 15
  tel.: 017 585 29 32
Godziny pracy - przyjęcia klientów:
poniedziałek godz. 800 - 1100 i 1400 - 1600
wtorek, środa, czwartek godz. 715 - 1100Placówki opiekuńczo-wychowawcze
dziecięce i młodzieżoweŚwietlica Profilaktyczno - Wychowawcza TPD w Mielcu

adres: ul. Chopina 8
tel.: (+48) 017 583 66 21

czynna: poniedziałek - piątek w ciągu roku szkolnego w godz. 12.00 - 18.00,
w okresie ferii zimowych i wakacji w godz. 8.00 - 14.00

Filie:
 • adres: ul. Botaniczna 1
  tel.: (+48) 017 788 96 91
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 12.00 - 18.00
 • adres: ul. Warneńczyka 3
  tel.: 017 582 58 47
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 12.00 - 18.00
 • adres: ul. MMR 18/1
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 13.00 - 15.00
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DT

adres: ul. ks. Arczewskiego 5a
tel.: (+48) 017 586 22 62 wew. 218

czynna: poniedz. - piątek godz. 1100 - 1600
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
Caritas DT "LUMEN" - Parafia Św. Mateusza


adres: ul. Bł. Ks. Sitki 3

czynna: wtorek - czwartek - piątek godz. 1500 - 1800
Katolicki Ośrodek Kultury "Tchnienie"

Organizujemy warsztaty dla rodziców "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały", zajmujemy się sprawami profilaktyki alkoholizmu.

adres: ul. Pisarka 16a
tel.: (+48) 017 582 78 32

czynny: poniedziałek - piątek godz. 1500 - 1900
Świetlica Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii Ducha Świętego (Klub dla młodzieży "10")


czynna: w trakcie roku szkolnego poniedz. – piątek w  godz. 14.00 - 18.00
w okresie wakacji i ferii zimowych poniedz. – piątek w  godz. 10.00 - 14.00

poradnia rodzinna i młodzieżowa środa i piątek 18.00 - 19.00
Świetlica Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Ducha Świętego


czynna: w trakcie roku szkolnego poniedz. – piątek w  godz. 13.00 - 17.00 w okresie wakacji i ferii zimowych
poniedz. – piątek w  godz. 10.00 - 14.00
Osiedlowa Świetlica dla Dzieci i Młodzieży

Mielec-Rzochów

adres: Rynek Rzochowski

czynna: środa, piątek, sobota godz. 1700 - 2000http://www.mielec.pl/profilaktyka_spoleczna.php

Klub Młodzieżowy "Cyranka"

W klubie spotyka się młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem klubu jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie sportowych zainteresowań i umiejętności.

adres: ul. Cyranowska 66

czynny: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00 - 19.00
 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Kroki AA mp3!
 
kroki AA mp3!
 
1770470 odwiedzający (4975191 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=